Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2016-07-22

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” PO IR.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.  

Posiadanie opracowanej technologii lub/oraz nowego wyrobu znacznie zwiększa szansę przedsiębiorstwa na uzyskanie dofinansowania w innych programach operacyjnych, w tym w ramach działania 3.7 RPO Województwa Lubelskiego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Trwający obecnie konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Zapraszamy do współpracy !

 
2016-07-05

Miło nam poinformować, że w czerwcu 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Renatą Wasiewicz umowę dotyczącą jej udziału w wyborze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tym samym Renata Wasiewicz zyskała status eksperta PARP w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

 
2016-06-13

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Najbliższy konkurs w ramach Działania 3.2.2 PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne” zostanie ogłoszony 20 czerwca 2016 r.

Nabór wniosków rozpocznie się 28 lipca 2016 r. i potrwa do 30 września 2016 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 
2016-05-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 czerwca br. do 8 września br.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro i małe przedsiębiorstwa, w szczególności na:

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług;

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 
2016-05-20

Instytucja Zarządzająca RPO WL ogłosiła wyniki konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów, które będą składane w zbliżającym się konkursie wniosków w ramach Działania 3.7 RPO WL.

Zaprezentowano stanowisko IZ RPO w sprawie wszystkich zgłoszonych uwag.

Uwagi, które zostały uwzględnione przez IZ RPO, prowadzą do następujących ważnych zmian w kryteriach oceny projektów:

 • obniżenie liczby punktów (z 20 pkt do 10 pkt) w kryterium dotyczącym wdrożenia wyników prac B+R, co  zwiększy szanse projektów nie przewidujących takiego wdrożenia;
 • przeniesienie „uwolnionych” 10 pkt (patrz zmiana powyżej) na kryteria dotyczące rozszerzenia działalności eksportowej, wzrostu zatrudnienia oraz na dwa NOWE kryteria dotyczące okresu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę i stosowania w prowadzonej działalności zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego dysponowania własnością  intelektualną wykorzystywaną w projekcie, polegające na wskazaniu, że nie musi to być tylko wyłączne prawo własności intelektualnej;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego współpracy wnioskodawcy z innymi podmiotami, polegające na rozszerzeniu branż podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców;
 • obniżenie liczby punktów (z 8 pkt do 7 pkt) dla projektów dotyczących wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • obniżenie liczby punktów (z 6 pkt do 5 pkt) dla projektów dotyczących działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego innowacyjności projektu, polegające na zmianie premiowania poszczególnych innowacji: innowacja nietechnologiczna musi dotyczyć skali co najmniej rynku regionalnego (w projekcie kryteriów: co najmniej rynku krajowego lub międzynarodowego), natomiast innowacja produktowa/procesowa musi być stosowana nie dłużej niż 3 lata w skali kraju lub w skali międzynarodowej (w projekcie kryteriów: brak informacji o okresie stosowania innowacji);
 • obniżenie liczby punktów (z 18 pkt do 17 pkt) za wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku międzynarodowego;
 • uwzględnienie w kryterium dotyczącym komplementarności projektów również tych projektów, które były zrealizowane w okresie programowania 2007 – 2013;
 • uzupełnienie definicji ekoinnowacji poprzez uwzględnienie również działalności usługowej (w projekcie kryteriów: tylko działalność produkcyjna).
 
strona 1 z 18
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.