Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2016-05-20

Instytucja Zarządzająca RPO WL ogłosiła wyniki konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów, które będą składane w zbliżającym się konkursie wniosków w ramach Działania 3.7 RPO WL.

Zaprezentowano stanowisko IZ RPO w sprawie wszystkich zgłoszonych uwag.

Uwagi, które zostały uwzględnione przez IZ RPO, prowadzą do następujących ważnych zmian w kryteriach oceny projektów:

 • obniżenie liczby punktów (z 20 pkt do 10 pkt) w kryterium dotyczącym wdrożenia wyników prac B+R, co  zwiększy szanse projektów nie przewidujących takiego wdrożenia;
 • przeniesienie „uwolnionych” 10 pkt (patrz zmiana powyżej) na kryteria dotyczące rozszerzenia działalności eksportowej, wzrostu zatrudnienia oraz na dwa NOWE kryteria dotyczące okresu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę i stosowania w prowadzonej działalności zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego dysponowania własnością  intelektualną wykorzystywaną w projekcie, polegające na wskazaniu, że nie musi to być tylko wyłączne prawo własności intelektualnej;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego współpracy wnioskodawcy z innymi podmiotami, polegające na rozszerzeniu branż podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców;
 • obniżenie liczby punktów (z 8 pkt do 7 pkt) dla projektów dotyczących wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • obniżenie liczby punktów (z 6 pkt do 5 pkt) dla projektów dotyczących działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego innowacyjności projektu, polegające na zmianie premiowania poszczególnych innowacji: innowacja nietechnologiczna musi dotyczyć skali co najmniej rynku regionalnego (w projekcie kryteriów: co najmniej rynku krajowego lub międzynarodowego), natomiast innowacja produktowa/procesowa musi być stosowana nie dłużej niż 3 lata w skali kraju lub w skali międzynarodowej (w projekcie kryteriów: brak informacji o okresie stosowania innowacji);
 • obniżenie liczby punktów (z 18 pkt do 17 pkt) za wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku międzynarodowego;
 • uwzględnienie w kryterium dotyczącym komplementarności projektów również tych projektów, które były zrealizowane w okresie programowania 2007 – 2013;
 • uzupełnienie definicji ekoinnowacji poprzez uwzględnienie również działalności usługowej (w projekcie kryteriów: tylko działalność produkcyjna).
 
2016-05-03

Z początkiem czerwca br. w Programie Inteligentny Rozwój ruszą kolejne konkursy dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów z „Szybkiej ścieżki” oraz instrumentu „Badania na rynek”.

Badania na rynek

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w I konkursie, przeprowadzonym w poddziałaniu „Badania na rynek”, najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotację mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Szybka ścieżka

Nadchodząca edycja konkursu „Szybkiej ścieżki” dedykowana jest dużym firmom zainteresowanym realizacją projektów, których minimalna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu.

Przeznaczoną na konkurs pulę 1 mld złotych rozdzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 czerwca do 30 grudnia br.

Ogłoszenia konkursów zostaną opublikowane na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

 
2016-04-26

Do 1 maja 2016 r. będą trwały konsultacje społeczne propozycji kryteriów oceny projektów dla działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

 
2016-04-18

W zbliżającym się  konkursie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (ogłoszenie konkursu w maju 2016 r.) o dofinansowanie projektów będą mogły się ubiegać tylko mikro i małe przedsiębiorstwa, to znaczy: 

 • przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR (mikro przedsiębiorstwa),
 • przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR (małe przedsiębiorstwa).

Średnie przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w konkursie planowanym do ogłoszenia w grudniu 2016 r.

Ponadto wsparcie w tych konkursach będą mogli otrzymać wyłącznie wnioskodawcy, których projekty będą w pełni przygotowane do realizacji na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku projektów infrastrukturalnych wymagających uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym:

 • pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • wyciąg z dokumentacji technicznej, w tym wyciąg z projektu budowlanego przedłożonego do właściwego urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokumentację przedłożoną celem dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
 • pełna wymagana dokumentacja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Do 27 kwietnia 2016 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Indykatywnej Listy Kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.  Kształt i zakres przedmiotowej listy będzie miał przełożenie na organizowane procedury naboru wniosków w ramach konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.    

 
2016-03-29

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na patent, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się 29 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 17 czerwca 2016, do godz. 15:00.

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na  pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

 
strona 1 z 17
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.