Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2016-11-30

Zarząd Województwa przyjął harmonogram naborów wniosków, które będą prowadzone w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

 
2016-10-21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

Nabór wniosków będzie trwał od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r., w podziale na cztery etapy.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z sektora MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

 • rynek NewConnect – 100 000 zł
 • rynek GPW – 800 000 zł
 • zagraniczne rynki regulowane – 800 000 zł
 • rynek Catalyst wprowadzenie obligacji – 80 000 zł
 • rynek Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 000 zł

 

Zapraszamy do współpracy !

 
2016-10-19

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Wnioski przyjmowane będą od 18 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., do godz. 15:00.

Beneficjentami Działania 5.1 mogą być:

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

O dofinansowanie mogą się starać następujące typy projektów:

 1. Głęboka modernizacja obiektów w przedsiębiorstwach (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów);
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
 3. Zastosowanie  technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
 4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii;
 5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE.

Jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Możliwa jest również realizacja działań zakładających ograniczenie odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Ważne, by identyfikacja zestawu wyżej opisanych działań dokonana była na podstawie audytu energetycznego, stanowiącego obligatoryjny element projektu.

W ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego

Zapraszamy do współpracy !

 
2016-09-22

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem konkursów wkrótce ma być ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w ramach RPO WL 2014 - 2020.

W dniu 11 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów. Ich wynikiem jest utrzymanie kryteriów zaproponowanych w dniu 5 września br.

Beneficjentami Działania 5.1 mogą być:

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Podmioty lecznicze (w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej)

Przypominamy, że o dofinansowanie mogą się starać następujące typy projektów:

 1. Głęboka modernizacja obiektów w przedsiębiorstwach (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów);
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
 4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii;
 5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE.

Jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Możliwa jest również realizacja działań zakładających ograniczenie odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Ważne, by identyfikacja zestawu wyżej opisanych działań dokonana była na podstawie audytu energetycznego, stanowiącego obligatoryjny element projektu.

W ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego

Zapraszamy do współpracy !

 
2016-07-22

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” PO IR.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.  

Posiadanie opracowanej technologii lub/oraz nowego wyrobu znacznie zwiększa szansę przedsiębiorstwa na uzyskanie dofinansowania w innych programach operacyjnych, w tym w ramach działania 3.7 RPO Województwa Lubelskiego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Trwający obecnie konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Zapraszamy do współpracy !

 
strona 1 z 18
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.