Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2016-06-13

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Najbliższy konkurs w ramach Działania 3.2.2 PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne” zostanie ogłoszony 20 czerwca 2016 r.

Nabór wniosków rozpocznie się 28 lipca 2016 r. i potrwa do 30 września 2016 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 
2016-05-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 czerwca br. do 8 września br.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro i małe przedsiębiorstwa, w szczególności na:

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług;

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 
2016-05-20

Instytucja Zarządzająca RPO WL ogłosiła wyniki konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów, które będą składane w zbliżającym się konkursie wniosków w ramach Działania 3.7 RPO WL.

Zaprezentowano stanowisko IZ RPO w sprawie wszystkich zgłoszonych uwag.

Uwagi, które zostały uwzględnione przez IZ RPO, prowadzą do następujących ważnych zmian w kryteriach oceny projektów:

 • obniżenie liczby punktów (z 20 pkt do 10 pkt) w kryterium dotyczącym wdrożenia wyników prac B+R, co  zwiększy szanse projektów nie przewidujących takiego wdrożenia;
 • przeniesienie „uwolnionych” 10 pkt (patrz zmiana powyżej) na kryteria dotyczące rozszerzenia działalności eksportowej, wzrostu zatrudnienia oraz na dwa NOWE kryteria dotyczące okresu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę i stosowania w prowadzonej działalności zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego dysponowania własnością  intelektualną wykorzystywaną w projekcie, polegające na wskazaniu, że nie musi to być tylko wyłączne prawo własności intelektualnej;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego współpracy wnioskodawcy z innymi podmiotami, polegające na rozszerzeniu branż podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców;
 • obniżenie liczby punktów (z 8 pkt do 7 pkt) dla projektów dotyczących wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • obniżenie liczby punktów (z 6 pkt do 5 pkt) dla projektów dotyczących działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R”;
 • przeformułowanie kryterium dotyczącego innowacyjności projektu, polegające na zmianie premiowania poszczególnych innowacji: innowacja nietechnologiczna musi dotyczyć skali co najmniej rynku regionalnego (w projekcie kryteriów: co najmniej rynku krajowego lub międzynarodowego), natomiast innowacja produktowa/procesowa musi być stosowana nie dłużej niż 3 lata w skali kraju lub w skali międzynarodowej (w projekcie kryteriów: brak informacji o okresie stosowania innowacji);
 • obniżenie liczby punktów (z 18 pkt do 17 pkt) za wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku międzynarodowego;
 • uwzględnienie w kryterium dotyczącym komplementarności projektów również tych projektów, które były zrealizowane w okresie programowania 2007 – 2013;
 • uzupełnienie definicji ekoinnowacji poprzez uwzględnienie również działalności usługowej (w projekcie kryteriów: tylko działalność produkcyjna).
 
2016-05-03

Z początkiem czerwca br. w Programie Inteligentny Rozwój ruszą kolejne konkursy dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów z „Szybkiej ścieżki” oraz instrumentu „Badania na rynek”.

Badania na rynek

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w I konkursie, przeprowadzonym w poddziałaniu „Badania na rynek”, najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotację mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych). W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Szybka ścieżka

Nadchodząca edycja konkursu „Szybkiej ścieżki” dedykowana jest dużym firmom zainteresowanym realizacją projektów, których minimalna wartość kosztów wynosi 12 mln zł. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu.

Przeznaczoną na konkurs pulę 1 mld złotych rozdzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 czerwca do 30 grudnia br.

Ogłoszenia konkursów zostaną opublikowane na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

 
2016-04-26

Do 1 maja 2016 r. będą trwały konsultacje społeczne propozycji kryteriów oceny projektów dla działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

 
strona 1 z 17
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.