Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2017-04-28

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 30 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem mogą być objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, w tym działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi.

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 80 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 75 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 60 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 50 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 40 %

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 80 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN.

 
2017-02-09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. 

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z sektora MŚP

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł

 
2017-01-05

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Dotacja ma charakter bezzwrotny i  może wynieść nawet 6 mln złotych. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Poziom dofinansowania:

 • do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 60 % wartości kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Konkurs będzie ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 16 stycznia 2017 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.

 
2016-12-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 28.02.2017 r. do 31.05.2017 r. do godziny 15:00:00

O dofinansowanie mogą się starać:

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 • Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
 • Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
 • Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.
 • Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).
 
2016-12-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 Konkurencyjność przedsiębiorstw RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00

Dofinansowanie przeznaczone jest dla średnich przedsiębiorstw, w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej
 
strona 1 z 20
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.